Spring til indhold

Humanitært samarbejde

Over 60 mio. mennesker er tvunget på flugt – heraf er 40 mio. internt fordrevne i deres eget land – det er det største antal siden Anden Verdenskrig. Hovedårsagen i øjeblikket er konflikten i Syrien, men også presset fra andre konfliktområder er stigende, og der er ikke umiddelbart nogen udsigt til at denne trend vil vende.
 
Også Europa er mærket af flygtninge- og migrationsstrømmene, og Danmark har ligesom andre europæiske lande understreget behovet for en mere langsigtet indsats. I Genève, verdens humanitære hovedetstad, arbejder den danske FN-mission tæt sammen med relevante internationale organisationer og andre landes repræsentationer om at finde holdbare løsninger på flygtninge- og migrationsproblemerne.
 
I samarbejdet med UNHCR og som formand for ExCom fokuserer missionen både på håndtering af de umiddelbare flygtningekriser, mere varige løsninger, og på de bagvedliggende årsager til fordrivelse, herunder også ’nye’ årsager som klimaforandringer, urbanisering og fødevareusikkerhed. Det er en delvist ny og bredere fordrivelsesdagsorden, der udvider det klassiske fokus på behovet for beskyttelse. 
 
I ’Solutions Alliance’, der blev lanceret på dansk initiativ, arbejder missionen således sammen med partnere fra FN, værts- og donorlande, Verdensbanken og civilsamfundet med konkrete løsninger på disse udfordringer, bl.a. ved at sikre bedre sammenhæng mellem humanitær bistand og udviklingsbistand. Dette initiativ spiller direkte ind i 2030-målene (SDG) og løftet om at ’leave no-one behind’, hvor spørgsmålet om at integrere løsninger for fordrevne i udviklingsprogrammer er en central ambition.
 
Tilgangen til migration har indtil videre været relativt kortsigtet og negativ. Diskussionen føres parallelt med diskussionen om håndtering af flygtningekrisen, hvilket bl.a. har skabt uklarhed om sondringen mellem flygtninge og migranter. Derved mangler det langsigtede og positive perspektiv, hvor migranter kan spille en vigtig rolle i forhold til det ændrede demografiske billede og den deraf forventede mangel på arbejdskraft i Europa.

Desuden står et stadigt stigende antal af sårbare migranter, der ikke falder ind under flygtningerammen, men som også kan have akut behov for beskyttelse, og hvor det i nogle tilfælde kan være vanskeligt at hjemsende dem. Gennem samarbejdspartnere som IOM og GFMD og i dialog med oprindelses-, transit- og værtslande følger Danmark udviklingen i drøftelserne og advokerer for, at de bagvedliggende årsager til migrationen adresseres samt at der fokuseres på sammenhængene mellem migration og udvikling, hvilket kræver langsigtede og multifacetterede tiltag.
 
FN’s Kontor for nødhjælpskoordination (OCHA) styrer en stor del af deres indsats i verdens brændpunkter fra Genève, der også er hjemsted for Internationalt Røde Kors’ hovedkvarter. Begge organisationer modtager danske bidrag til deres humanitære indsats, og den danske FN-mission er løbende i tæt dialog med dem om deres prioriteringer og indberetter om krisesituationerne til udenrigsministeriet i København.  

June 23, 2016