Gå til indhold

Livet som praktikant

Livet som praktikant i Genève – Handel og Udvikling

”Livet som praktikant” – Reform arbejde og vanskelige forhandlinger
Jeg startede i praktik i teamet for økonomisk udvikling og handel i september 2022 oven på et succesfuldt MC12 i WTO, hvor man for første gang i lang tid i organisationens historie var kommet frem til to banebrydende aftaler; aftalen om fiskerisubsidier og TRIPS-waiveren om vacciner. Der var således fart på forhandlingerne fra start. 
Et af de centrale spørgsmål, som jeg dækkede under min praktik, var iværksættelsen af WTO-reform, herunder spørgsmålet om at genoprette et funktionsdygtigt tvistbillæggelsessystem. I min tid som praktikant blev der taget mange tiltag i forbedringen af det daglige arbejde, og det bliver spændende at se i fremtiden, hvordan dette kan påvirke/ændre organisationen til det bedre. 
Et andet emne, under mit praktikophold var diskussionerne om udvidelsen af TRIPS-waiveren, som fastsat i MC12 outcome document para 8. Efteråret bød på dramatiske forhandlinger, som splittede medlemsskabet i to lejre. Man endte med at beslutte at diskussionerne fortsætter i organisationen, så det bliver spændende fra sidelinjen, at se, hvad det ender med. 
Udover de to emner, som er nævnt, fik jeg og så prøvet kræfter med emner, som jeg aldrig troede, jeg skulle beskæftige mig med, herunder forhandlinger om en aftale om e-handel, en aftale om ”investment facilitation for development” samt undersøgelser af, hvordan handel og miljø hænger sammen. Det har også været interessant at opleve samspillet mellem EU og dets medlemsstater  

/Praktikant ved FN-Missionen – Efterår 2022 – Sophie 

 

”Livet som praktikant – et succesfuldt resultat for en organisation un-der pres”

Da mit praktikophold startede i februar 2022, var WTO’s 12. ministerkonference (MC12) endnu engang blevet udskudt på grund af COVID-19. Forhandlingerne i WTO var dermed i et vakuum, som fortsatte i marts måned efter krigen i Ukrai-ne brød ud. Man begyndte for alvor at forhandle igen i månederne op til MC12, som nu var fastlagt til at ligge i juni 2022. I ugerne op til ministerkonferencens start var det endnu uklart, hvorvidt der ville komme nogle resultater til mini-sterkonferencen. Mange så et resultat på konferencen som vital for at sikre WTO’s fortsatte relevans som organisation. Ministerkonferencen viste sig dog at være en af de mest succesfulde i nyere tid med bl.a. en delaftale på miljøskade-lige fiskerisubsidier, en aftale intellektuelle rettigheder på COVID-19 vacciner og forpligtelse til at starte en reformproces for WTO. 
Diskussionerne i WTO i løbet af mit halve år i Genève var desuden præget af globale tendenser som inflation og en fødevareforsyningskrise. Desuden ophør-te alle Corona-restriktioner i Schweiz under mit ophold, og jeg oplevede, hvor-dan en diplomatisk enhed fungerer under kriser som krigen i Ukraine.
Som praktikant var det enormt spændende at opleve det multilateral handels-system i løbet af meget intense forhandlinger. Man får som praktikant et unikt indblik i de komplekse dynamikker og forhandlingsprocesser i WTO. En af de faglige udfordringer som praktikant er at skrive indberetninger fra møder i WTO og EU-Kommissionens mission in Genève, som forhandler på vegne af alle EU’s medlemsstater. Desuden brugte vi i handelsteamet en del tid på at udarbejde en organisationsstrategi for FN’s arbejdsmarkedsorganisation ILO. Dermed fik jeg også et indblik i, hvordan Danmarks samarbejde med udviklingsorienterede multilaterale organisationer fungerer, og hvordan Danmark samarbejder med de organisationer, som de giver bistand til. Alt i alt var det enormt spænende og lærerigt at komme i praktik i handelsteamet ved Danmarks Faste Mission ved FN i Genève.

/Praktikant ved FN Missionen – Forår 2022 - Frida

 

”Livet som praktikant – Helt tæt på en organisation under pres”
Den 1. februar 2021 startede mit praktikophold på Danmarks Faste Mission ved FN i Genève. Her indgik jeg i et lille dynamisk handelsteam bestående af mig og min vejleder, som havde til ansvar at varetage Danmarks handelsinteresser i World Trade Organization i tæt samspil med EU-delegationen i Genève og en masse gode kollegaer i det handelspolitiske kontor i Udenrigsministeriet. I løbet af mine seks måneder blev jeg hurtigt kastet ind i meget komplekse problemstillinger, herunder de 20 års lange forhandlinger om at eliminere skadelige fiskerisubsidier og de sensitive drøftelser om at indføre en TRIPS-waiver (en ’midlertidig’ suspendering af patenter for COVID-19-vacciner og COVID-19-relaterede lægemidler). Gennem studiet var jeg orienteret om, at medlemskabet i World Trade Organization i nyere tid havde svært ved at blive enige, men at sidde fysisk og virtuelt til forhandlinger åbnede virkelig mine øjne for nogle af de højaktuelle og vanskelige problemstillinger, som organisationen har med at gøre samt hvorfor organisationen har haft så svært ved at levere håndgribelige resultater. Opholdet har helt givet mig en unik faglig viden, og det har givet mig en enestående mulighed for at få et smugkig ind i diplomatiets maskinrum. Jeg vil helt bestemt anbefale andre studerende med interesse for handelspolitik at søge stillingen.
 
/Praktikant ved FN-Missionen - Foråret 2021 - Nicolai

 

Livet som praktikant 

Som praktikant ved den danske FN mission, i Genève, får man rig mulighed for at få indsigt i danske handelsinteresser så vel som internationalt diplomatisk arbejde. At varetage dansk interesse, og multilateralt arbejde, er en enestående mulighed for at forstå WTO’s formål og virke i en international kontekst. Herunder, hvordan organisationen er med til at facilitetere handel i lyset af globale udfordringer – mest aktuelt - de uundgåelige konsekvenser, som COVID-19 har medført. 

Det essentielle arbejde består blandt andet i at dække WTO’s kernefunktioner, og følge udviklingen af forhandlingssessioner i alt fra tvistbilæggelser til kommittér på blandt andet fiskeri, investeringsfacilitering, landbrug, e-handel og frem for alt med et grønt og bæredygtigt perspektiv, som trods indflydelsen af pandemien, stadig gennemsyrer alle store handelsspørgsmål, med formål at leve op til FN’s verdensmål. 

I det handelspolitiske arbejde, har man som praktikant også mulighed for at dykke ned i emner, man finder specielt interessante, og som afspejler ens relevante kompetencer. Dette kan både være i form af at følge specifikke komitéer, og skrive indberetninger til udenrigsministeriet herom, samt mere dybdegående analytiske gennemgange af WTO’s rammeværk. 

Udover indblikket i WTO’s kernefunktioner, får man også et godt greb om hvor stor indvirkning, globale politiske tenderser kan forsinke, fremskynde eller helt spænde ben for WTO’s arbejde. Dette har jeg oplevet i et hektisk efterår, hvor man i skrivende stund, står overfor udfordringer og forberedelser til blandt til en minister konference, MC-12, som skal finde sted i år. Herudover, et nyligt gennemført BREXIT, og en nyligt tiltrådt Biden-administration, som bliver spændende at følge gennem de næste mange måneder. Alt i alt, er det svært at forestille sig et praktikophold og lokalitet, som giver et bedre indblik i det multilaterale handelssystem og dets kontekst. 

/Praktikant ved FN-Missionen - Efterår 2020 - Monique

 

“Livet som praktikant” - Første handelspolitiske gennemgang (TPR) af USA siden Trumps indsættelse.
I januar 2018 forhøjede den amerikanske præsident, Donald Trump, for første gang tolden på udenlandske produkter i form af solpaneler og vaskemaskiner. Senere kom de berømte stål- og aluminiumstariffer. I december 2018 skulle den første handelspolitiske gennemgang af USA finde sted, siden Trump blev indsat som præsident, og jeg fik til opgave at dække den. Forinden selve gennemgangen havde jeg nærlæst WTO-sekretariatets rapport og skimmet en række af de knapt 1700 spørgsmål, der var blevet stillet på forhånd. Linjen fra de øvrige medlemslande var klar: en kritisk gennemgang, hvor USA’s toldforhøjelser var under angreb. USA forsvarede sig med, at tarifferne var indført af hensynet til national sikkerhed og pga. Kinas unfair handelspraksisser. Gennemgangen var ekstremt spændende og min indberetning fra gennemgangen blev efterfølgende delt til en lang række handelspolitiske interessenter.

/Praktikant Efteråret 2018/ Sebastian

 

“Livet som praktikant” – Handel og Udvikling

Livet som praktikant på området for handel og udvikling begyndte jeg den 1. februar, 2018 – kun få måneder efter ministerkonferencen i Buenos Aires (MC11) var blevet afholdt. Ministerkonferencen afholdes som regel hvert andet år og er af stor betydning i WTO-sammenhæng, idet det er her, at WTO-medlemsstaterne skal færdiggøre forhandlingerne af de handelsaftaler, som de WTO-delegerede i Geneve bruger år og årtier på at arbejde henimod.

Ved opholdets start erfarede jeg, at ministerkonferencen ikke havde været nogen stor succes; jeg kom derfor til Geneve i en periode, hvor WTO-medlemmerne skulle genoptage diskussionerne om de emner, man ikke havde fundet nogen løsning på ved MC11 – hvilket gjaldt stort set alle emner. I denne sammenhæng var det dog interessant, at vanskelighederne ved at nå frem til multilaterale aftaler (dvs. konsensusbaserede aftaler) ved MC11 havde gjort de såkaldte “plurilaterale” aftaler (WTO-aftaler, som kun indgås af interesserede medlemmer, og som altså ikke kræver konsensus) til et nyt og mere tillokkende alternativ for en række af medlemsstaterne, især de vestlige.

Men det var kun en række af medlemmerne. Andre medlemmer, herunder Indien og Sydafrika, anså derimod plurilaterale aftaler for at være en trussel mod det multilaterale handelssystem, som netop var bygget på de to principper: 1) Konsensus og 2) single undertaking (dvs. intet er aftalt, før alt er aftalt). Den første tid brugte jeg på at sætte mig ind i dette skisma og berette hjem til Udenrigsministeriet om udviklingerne heri. Længere inde i praktikopholdet udbrød der handelskrig mellem USA og Kina, og denne strid fik jeg som praktikant mulighed for at følge på tætteste hold.

Jeg forlader WTO i midten af den dybeste krise, organisationen hidtil har stået over for. Krisen tilskrives i høj grad USA og Trump-administrationens unilaterale og protektionistiske ageren i verdenshandelsorganisationen, og det bliver nu interessant at følge med i, om det lykkes medlemsstaterne at finde en vej ud af krisen. WTO er en kompleks verden – men frem for alt en spændende verden. Livet som praktikant på det handelspolitiske område vil jeg derfor se tilbage på som et yderst interessant og lærerigt halvår – og jeg er sikker på, at kommende praktikanter vil komme til at opleve det samme.

/Praktikant ved FN-Missionen - Forår 2018  - Rune

 

“Livet som praktikant” – Kampen i WTO for verdens fiskebestande 

Til trods for at 80 % af verdens fiskebestande er fuldt- eller overudnyttede, yder stater verden over fortsat milliarder i form af subsidier til fiskerisektoren – en støtte der både fører til overfiskning og overkapacitet. Fiskerisubsidier er derfor også uden tvivl ét af de mest lovende og presserende forhandlingsemner forud for ministerkonferencen i Buenos Aires (MC11) i december. Forud for konferencen – WTO’s højeste beslutningstagningsorgan – drives forhandlingerne af medlemsstaterne fra sædet i Genève. Beslutninger tages som udgangspunkt baseret på konsensus, hvilket ikke altid er ligetil blandt de 164 medlemsstater.

Fra Danmarks plads ved den Europæiske Union, der har forhandlingsmandat på dette område, kunne jeg iagttage hvordan forhandlingerne intensivt skred frem og udviklede sig fra overordnede erklæringer til en sætningsbaseret gennemgang af en juridisk aftale med stærke forbudsdiscipliner. Til trods for, at forhandlingerne ikke kulminerede i aftalens vedtagelse i Buenos Aires, sikrede en ministererklæring, at arbejdet vil fortsætte i Genève.

Udover en enestående mulighed for at følge forhandlingernes gang, bestod den faglige udfordring i at videreformulere møderne i den ugentlige indberetning. Processen sikrede et gennemgående indblik i de komplicerede forhandlingsprocesser, der ligger bag udformningen af en WTO-aftale, men ligeledes den interne koordination mellem EU-medlemsstaterne og Kommissionen.
/Praktikant ved Missionen - efteråret 2017 - Kirsten


"Livet som praktikant" – Handel og udvikling

Som praktikant ved missionen har jeg stiftet bekendtskab med den diplomatiske verden.

Jeg har oplevet et turbulent halvår der bød på spændende udviklinger indenfor WTO’s 3 kernefunktioner:

Forhandlinger om nye aftaler forud for den 11. Ministerkonference i Buenos Aires i december, heriblandt om fiskerisubsidier ud fra mandatet i FN’s Bæredygtighedsmål 14.6 (Sustainable Development Goal: SDG).

Tvistbilæggelsessager om alt fra Kina’s markedsøkonomiske status over ståldumping og til afgørelsen i svinepestsagen mellem Rusland og EU.

Handelspolitiske gennemgange af store økonomier som Japan, Mexico, Brasilien og EU. Grundige gennemgange, som bidrager til en øget forståelse af et lands socioøkonomiske forhold.

Dog blev WTO’s kernefunktioner overskygget af globale tendenser og politiske udmeldinger. r Et USA hvis holdning til WTO blev skærpet med den nye administration, samt frygten for en handelskrig mellem USA og EU på grund af frygten for dumping af stål fra Kina tiltvang sig fokus. Og dette helt uden at nævne Brexit, som får langsigtede og uforudsigelige konsekvenser for Europa og verdenshandelen. Dette er igen blot et udsnit af de handelspolitiske problemstillinger, som jeg som praktikant ved missionen har fået et førstehånds indblik i. At sidde til møder i forhandlingskomitéer, almindelige komitéer eller tvistbilæggelsesorganet giver et unikt indblik i og adgang til at se de magtpoliske dynamikker og kampe udspille sig. Når man først har haft denne mulighed og er blevet bidt af den handelspolitiske virus, så er den ikke let at slippe af med igen.

At være praktikant ved Missionen betyder også at man får enestående muligheder for at bringe sin faglighed i spil. Hvad enten igennem udarbejdelse af indberetninger til Udenrigsministeriet eller igennem mere analytiske opgaver, hvor man nørder med en del af det underliggende juridiske rammeværk, som WTO bygger på. Derudover er repræsentationen i Geneve også ganske overvældende. Der er mulighed for at møde folk fra hele verden og derigennem få nye kulturelle indblik og input. Andelen af praktikanter i byen er desuden stor, så det sociale aspekt kan også udforskes ud fra egne præferencer.

Opsummerende, er det svært at forestille sig et sted, hvor man får en bedre mulighed for at observere det globale diplomati i funktion. Kombineret med spændende diskussioner og forhandlinger om det multilaterale handelssystems fremtid, giver dette en berettiget følelse af at være ’der hvor det hele sker’.

/Praktikant ved FN-Missionen - Forår 2017 - Jeppe 

 

”Livet som praktikant” – Protektionistiske historier og konsekvenser i en frihandelsorganisation

Som praktikant i efteråret 2016 havde jeg en enestående mulighed for at følge et utroligt spændende og begivenhedsrigt handelspolitisk halvår inden bag verdenshandelsorganisationens frihandelsmure. Det var et praktikforløb, der var domineret af en stigende skepsis overfor frihandel – protektionismens indpas. Dette narrativ vandt løbende frem ved en række internationale begivenheder og fik pludselig en enorm betydning for ens daglige arbejde.
Disse protektionistiske bevægelser blev indvarslet før min ankomst hen over sommeren med Brexit. Efter min ankomst fulgte jeg først på helt tæt hånd, hvordan WTO håndterede denne kritik ved organisationens årelige tredages konference Public Forum. Med over 2000 deltagere fra hele verdenen blev det til et utal af uformelle og formelle events diskuteret hvordan frihandel kunne blive mere inkluderende og gavne alle befolkningsgrupper og erhvervslivet, såvel i de rige lande som i udviklingslande.
Efteråret fortsatte dog ufortrødent med at være domineret af en skepsis overfor handelsaftaler og globalisering i den offentlige debat. I Europa kom det til udtryk ved store folkedemonstrationer og komplikationer i Canada-EU handelsaftalen, mens at det oversøisk kom det til udtryk ved valget af den nye amerikanske præsident. Alle disse udviklinger og dertil knyttede konsekvenser fik jeg ikke blot dybdegående førstehånds beretninger om, men som praktikant fulgte jeg også EU kommissionens Genève-forhandlinger af to plurilaterale handelsaftaler TiSA (om tjenesteydelser) og EGA (om miljøvarer). Her viste det sig, at det amerikanske valg for alvor blev et turning point for disse forhandlinger. En pludselig uvished omkring verdens største økonomis fremtidige handelsposition resulterede i, at forhandlingerne foreløbigt blev sat i ro. Mest dramatisk blev det, da EGA landenes handelsministrer mødtes i Genève, men ikke lykkedes at forhandle en aftale på plads.
Hele forløbet blev på mærkelig vis afrundet med, at Donald Trump på sin første arbejdsdag trækker sig ud af den Transatlantiske handelsaftale (TPP), hvilket således indvarslede en helt ny tid i WTO, hvor det er ”America First”.

 / Praktikant - efterår 2016 - Bjarke

 

"Livet som praktikant" - Det handelsideologiske opgør imellem nord og syd

Som praktikant på handelsområdet havde jeg en enestående mulighed for at komme helt ind i maskinrummet på WTO, da der i forbindelse med den netop afholdte ministerkonference i Nairobi (MC10) bl.a. skulle forhandles en ny ministererklæring på plads. Ministererklæringen blev vedtaget af ministrene i Nairobi og udstikker retningslinjerne for de næste års forhandlinger. Det er således af yderste vigtighed hvilke fokusområder, der nedfældes, særligt med henblik på WTO’s fremtidige arbejde.

Processen var selvsagt af eksklusiv natur, og der blev forhandlet på ambassadør-niveau i den såkaldte ”Room-W”-proces. Jeg var derfor en af ganske få praktikanter, der fik mulighed for at deltage i processen, der strakte sig over flere måneder og i slutspurten inkluderede både aftener og weekender. Dette er en af de mange fordele ved arbejde på en mindre mission som den danske. Du kommer med til alt – eller næsten.

”Room-W processen” skulle dog imidlertid vise sig at komme til at angå det meget dybe og principielle spørgsmål, om fremtiden for Doha-Runden og de dertilhørende grundlæggende principper. For første gang nogensinde, var udfaldet på dette punkt ikke givet og mange vestlige lande nægtede ligefrem at fortsætte.  En dyb splittelse i medlemsskabet viste sig nu tydeligt og det trak op til en kamp imellem ”kæmper”, da bl.a. USA, EU og Japan på mange måder stod overfor Indien, Kina og Sydafrika i en diplomatisk styrkeprøve. Næsten alle kneb gjaldt, herunder taktiske udmeldinger og andre ting, der bevidst besværliggjorde forhandlingerne på et område, for dermed at opnå et resultat andetsteds. Det var som et spil skak.

I sidste ende endte det ganske udramatisk. Medlemmerne blev på det sidste møde i Genève, inden forhandlerne tog videre til Nairobi, enige om at sende sagen videre til ministrene. Jeg havde dog fået et indblik i ”the nitty-gritty” af internationale handelsforhandlinger og ikke mindst hvor spændende og dramatisk det kan være.

Praktikant ved FN-Missionen - Efterår 2015 - Jakob