Gå til indhold

Praktikant på nedrustningsområdet

 

Team for nedrustning søger praktikanter for perioden 1. september  2024 til den 31. januar 2025.
Ansøgningsfrist for ansøgninger er den 2. februar 2024


Vil du arbejde internationalt med at fremme danske sikkerhedspolitiske interesser? 
Har du lyst til at prøve kræfter med at varetage Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser i en international kontekst? Vil du opbygge en solid forståelse af multilateralt samarbejde om våbenkontrol, nedrustning og ikke-spredning? Så er du måske den nye praktikant på nedrustningsområdet på Danmarks faste mission ved FN i Genève.


Nedrustning bidrager til at bevare international fred og sikkerhed, beskytte civile, opbygge tillid mellem stater og fremme bæredygtig udvikling. Overordnet er der tale om et system af international kontrol, begrænsninger og tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, der på forskellig vis regulerer anvendelse, udvikling, produktion, oplagring og spredning af våben og våbensystemer. Det kan dreje sig om både konventionelle våben og masseødelæggelsesvåben (nukleare, biologiske og kemiske). 
Genève er hjem for en lang række af disse multilaterale aftaler og forhandlingsfora, herunder Nedrust-ningskonferencen, der er det internationale samfunds eneste multilaterale forum, der har til formål at forhandle nedrustningstraktater. Konferencen har tidligere forhandlet traktaterne om ikke-spredning af atomvåben, kemiske våben, biologiske våben samt traktaten om atomprøvestop. Siden forhandlingen om atomprøvestop i 1996 har CD’s arbejde været fastfrosset.

Som praktikant vil du følge officielle møder i forbindelse med det løbende arbejde med implementeringen af en række konventioner: 
-Konventionen om forbud mod biologiske våben
-Konventionen for Visse Konventionelle Våben
-Klyngevåbenkonventionen
-Landminekonventionen
-Den Internationale Traktat om Våbenhandel

Det internationale våbenkontrols- og nedrustningssystem kommet under massivt pres, og er på nogle områder under afvikling. Det er blevet forstærket af krigen i Ukraine. Fra dansk side har det været en prioritet at bevare de strukturer, der har været med til at sikre tryghed og stabilitet. 
Samtidig har der været opmærksomhed på muligheden for også at udvikle systemerne til at tage højde for bl.a. ny teknologi og nye aktører, herunder de mulige udfordringer, som anvendelse af kunstig intelli-gens i det militære domæne skaber. Et eksempel er den Genèvebaserede ekspertarbejdsgruppen om dødbringende autonome våben, som gennem en årrække har arbejdet med, hvordan stater forholder sig til disse udviklinger i det militære domæne.

Hvad skal du lave som praktikant?
Som praktikant på nedrustningsområdet ved FN-missionen i Genève vil din rolle være at bistå din vejleder i det daglige arbejde. Der afholdes mange møder i forskellige forummer på nedrustningsområdet, som du vil deltage i, og hvor din opgave vil være at tage noter og skrive udkast til referat. Du vil derudover skulle lave research bidrage til at Udenrigsministeriet og dine kollegaer kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. 
Du vil gennem dit praktikophold få god erfaring med den danske udenrigstjenestes arbejde ved verdens centrale mellemstatslige organ, og du vil få en forståelse for, hvordan nedrustningsområdet i FN-systemet fungerer. Du vil bidrage til at pleje og vedligeholde Danmarks relationer til andre lande gennem dit arbej-de, og du vil lære nye mennesker at kende, idet arbejdet i høj grad indebærer samtale med andre landes delegationer.