Spring til indhold

Livet som praktikant 

“Livet som praktikant” i det humanitære team
Som praktikanter inden for det humanitære område har vi arbejdet med hver vores aspekter af det humanitære, hvor jeg, Maja Sofie, særligt har arbejdet med humanitær nødhjælp i for-bindelse med flygtninge- og migrationsområdet bl.a. gennem Danmarks samarbejde med FN’s Flygtningehøjkommissær (UNHCR) og International Organization for Migration (IOM), imens jeg, Kristina, særligt har arbejdet med humanitær nødhjælp gennem Danmarks samarbejde med Røde Kors, den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) samt FN’s kontor for koordination af humanitære indsatser (OCHA).

Særligt for mit efterårssemester (Kristina), kan nævnes den 33. Internationale Røde Kors Konference, der blev afholdt d. 9.-12. december. I løbet af efteråret har vi fulgt udarbejdelsen af både resolutioner og tilsagn samt de praktiske foranstaltninger i forbindelse med afvikling af konferencen. At have været med til forberedelserne på så tæt hold, har givet et godt indblik i samspillet mellem Udenrigsministeriets ude- og hjemmetjeneste samt missionens samarbejde med Dansk Røde Kors. 

Derudover kan Grand Bargain Workshop, som fandt sted i september, nævnes. Det var en workshop om forbedring af kvaliteten af humanitær finansiering gennem reduceret øremærk-ning og flerårig planlægning og finansiering. “Grand Bargain” en aftale mellem nogle af de største donorer og humanitære organisationer, der sigter mod at forbedre effektiviteten af den humanitære indsats. Workshoppen gav god mulighed for at få et indblik i de forskellige donorer, NGO’er og FN-agenturers indflydelse på og tilgang til den humanitære bistand. Ligeledes gav den mulighed for at prøve at forstå nogle af de mere komplekse mekanismer, der ligger bag den humanitære finansiering.

Mit efterår (Maja Sofie) har været fyldt med mange spændende og lærerige oplevelser, hvor særligt UNHCR har fyldt meget i dagligdagen. Med afholdelse af verdens første Global Refugee Forum den 16.-18. december som et led i implementeringen af Flygtningecompacten har efteråret bestået af forberedende arbejde op til forummet, hvor alle medlemsstater har haft fokus på at bidrage til en bedre ansvars- og byrdefordeling i forbindelse med store og/eller langvarige flygtningekriser og varige løsninger for flygtninge. Det var en stor oplevelse at deltage til forummet, hvor ministre fra hele verden, inkl. den danske udviklingsminister, deltog. Både forummet og forberedelserne gav et stort indblik i, hvordan forskellige lande arbejder inden for området, ligesom hvordan fælles rammer og mål kan præge dagsordenen for de enkelte lande.

Danmark faciliterede derudover dette års forhandlinger om UNHCR Omnibusresolution, som er en generalforsamlingsresolution om UNHCR’s arbejde, der forhandles i Genève og vedtages i forbindelse med FN’s generalforsamling i New York. Hvor der førhen har været konsen-sus om resolutionen, har denne tradition desværre været brudt de seneste to år. Jeg synes, det var særligt interessant at følge de meget tekstnære forhandlinger, ligesom det var interessant at opleve, hvordan medlemsstater forsøgte at fremme egne interesser og prioriteter igennem resolutionen. Med Danmark som facilitator af forhandlingerne fik jeg ligeledes et stort indblik i, hvor meget arbejde, der foregår uden for forhandlingslokalet.
/ Maja Sofie og Kristina, praktikanter efteråret 2019 

 ”Livet som praktikant” i det humanitære team
Som humanitær praktikant ved den danske FN Mission i Genève har jeg hovedsageligt dækket FN’s kontor for koordinationen af humanitære indsatser (OCHA) og den Internationale Røde Kors Komite (ICRC). Jeg har bl.a. deltaget i møder, hvor disse organisationer briefede om landesituationer og håndteringen af humanitære kriser verden over. Dette har givet mig mulighed for at følge udviklingen i højaktuelle humanitære kriser, såsom konflikten i Yemen, cyklon Idai og Kenneth i Mozambique, Malawi og Zimbabwe, ebolaudbruddet i Den Demokratiske Republik Congo, Sahelregionen, Etiopien og Sydsudan mm..

Derudover har det humanitære, udviklingsmæssig og (til dels) fredsopbyggende nexus været på dagsordenen til en lang række møder under mit ophold. Jeg har derved fået stor forståelse for hvilke udfordringer, der gør sig gældende ift. at styrke koordineringen og sammenhængskraften på tværs af den humanitære indsats og udviklingsarbejde og fremme varige løsninger. 

Af andre centrale møder under mit ophold kan desuden nævnes the Global Platform on Disaster Risk Reduction samt opfølgningen på den 32. Internationale Røde Kors konference og forberedelser til den 33. Internationale Røde Kors konference, som afholdes i Genève i december 2019.

Arbejdet som humanitær praktikant har givet mig en stor forståelse af, hvordan det internationale samfund håndterer humanitære kriser i hele verden og hvordan FN arbejder på at forbedre den humanitære respons og fremme varige løsninger. Dertil har jeg fået praktisk indsigt i samspillet mellem Udenrigsministeriets hjemmetjeneste og udetjeneste og i arbejdet med Danmarks internationale humanitære prioriteter.

Slutteligt får man som praktikant mulighed for at møde praktikanter fra mange andre lande verden over og opbygge et internationalt netværk og et socialt fundament i Genève. Derudover har vi kunne hjælpe hinanden til møderne, når de humanitære problemstillinger var særligt komplekse.
/ Anne Sofie, praktikant i foråret 2019 
 

"Livet som praktikant" – Flygtningecompacten og deltagelse i UNHCR’s ExCom

Som praktikanter i det humanitære team på den danske FN-mission i Genève deltog vi i møder som fokuserede på humanitær bistand og flygtninge- og migrationsområdet. I starten af oktober måned deltog vi i UNHCR’s 69th session of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees (ExCom), som er et møde som strækker sig over en uge med bl.a. tale fra Flygtningehøjkommissær Filippo Grandi, generel debat og side-events. Flygtningehøjkommissærens tale satte scenen for de efterfølgende diskussioner og fokuserede på en række vigtige temaer og landesituationer. Af landesituationer fremhævede Flygtningehøjkommissæren særligt Syrien, Libyen, Venezuela og Bangladesh/Myanmar. Der var tale om heldagsmøder samt en række side-events, hvorfor begge praktikanter på det humanitære område dækkede møderne. Vores opgave var at tage notater samt at lytte særligt efter danske prioriteter.

I år var især Global Compact on Refugees (Flygtningscompacten) på dagsordenen. Mens vi ikke var til stede under processen, som ledte op til udarbejdelsen af Flygtningecompacten, havde vi mulighed for at være med til optakten til vedtagelsen. Flygtninge- og migrationsområdet i Genève var præget af, at både Flygtningecompacten, men også Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration (Migrationscompacten), var udarbejdet, og nu skulle vedtages. Det var interessant at se, hvor udfordrende det kan være at blive enige om en tekst for 193 lande med forskelligartede interesser på området.

Vi fik mulighed for at deltage i side-events, hvor man dykkede længere ned i et specifikt område. Et af disse events handlede om statsløshed og UNHCR’s #IBelong-kampagne til afskaffelse af statsløshed. En af paneldeltagerne, Maha Mamo, fortalte om hendes oplevelser som statsløs i Libanon og senere Brasilien og hendes ønske om at blive statsborger. Til mødet overraskede en repræsentant fra Brasilien alle, inklusiv Mamo selv, idet hun fik tildelt statsborgerskab. Det var en rigtig speciel og følelsesfuld oplevelse at være med til, hvilket fik vores øjne op for den reelle forandring, som FN kan være med til at skabe uden for forhandlingslokalerne.      

Hele opholdet, herunder især deltagelse i ExCom, gav indblik i multilaterale processer, internationalt samarbejde, samspillet mellem Udenrigsministeriet og missionen samt Danmarks internationale humanitære prioriteter.
/ Jasmin og Julie, praktikanter efterår 2018

"Livet som praktikant" i sektionen for humanitær bistand

Som en del af det humanitære team på den danske FN-mission i Genève har jeg primært dækket organisationerne ICRC og OCHA. Det er to vidt forskellige humanitære organisationer, der begge er til stede i verdens brændpunkter og derfor altid kan levere de nyeste tal og beretninger fra felten. Deltagelse i møder, hvor disse organisationer briefede om landesituationer har givet mig en bred forståelse af, hvordan det internationale samfund håndterer humanitære kriser i hele verden, men også muligheden for at følge udviklingen i højaktuelle områder såsom Bangladesh, Yemen og Den Demokratiske Republik Congo.

Som donorland er Danmark ikke kun interesseret i at vide, hvordan det går i de områder, vi støtter. Vi bruger også mange kræfter på at finde ud af, hvordan vi kan forbedre nødhjælpen i stadig mere komplekse situationer. Derfor har jeg fulgt debatten om cash-baseret nødhjælp tæt og set, hvordan donorer, eksperter og internationale organisationer forsøger at nå til en fælles forståelse af, hvordan cash-baserede interventioner gavner mest muligt. Det har været enormt interessant at få sat konkrete cases og nye perspektiver på indsatser, som jeg også har behandlet i forbindelse med forelæsninger hjemme på studiet.

Arbejdet i Genève har naturligvis krævet en forståelse af Danmarks udviklingspolitiske og humanitære prioriteter i samarbejdet med ICRC og OCHA. For mit vedkommende blev det for alvor testet, da der skulle udarbejdes en ny organisationsstrategi for samarbejdet mellem Danmark og ICRC. Her var jeg med til at identificere og udvælge mulige fælles strategiske mærkesager for ICRC og Danmarks samarbejde, der skulle være aktuelle både nu og 4 år frem. Det er ikke let, når man arbejder i en humanitær kontekst, hvor det kan være enormt svært at forudsige fremtiden. Det bliver spændende at se, om vi har ramt rigtig.  
/Ane Praktikant i foråret 2018

"Livet som praktikant” - opfølgningen på forhandlingerne af resolutioner på Røde Kors' og Røde Halvmånes 32. Internationale Konference

Som praktikant på det humanitære område i efteråret 2016 har jeg deltaget i opfølgningen på resolutionen vedrørende styrkelse af den humanitære folkeret, som blev vedtaget ved Røde Kors' og Røde Halvmånes 32. Internationale Konference i 2015. Målet med resolutionen er, at stater i konsensus skal blive enige om at styrke den humanitære folkeret gennem etableringen af et særligt forum til formålet. Vedtagelsen er planlagt til den næste (33.) Internationale Røde Kors Konference i 2019.

I november deltog jeg i det første formelle møde, hvor formålet var at komme til enighed om modaliteterne ved processen frem til 2019. Ved deltagelse i både de uformelle forberedende møder og det formelle var det spændende at se, hvordan det diplomatiske spil udspiller sig. Heri hvordan man forsøger at lave alliancer med ligesindede stater og forsøger at forberede sig på, at nogle stater vil forsøge at forlænge processen, hvis de ikke mener at resultatet er i deres interesse. Den konstante veksling mellem at holde alle ved bordet og forsøge at skubbe tingene frem er til tider frustrerende, men man får et unikt indblik i det internationale samarbejde. Muligheden for at være med bag om forhandlingerne og deltage i møderne var en oplevelse, som var med til at gøre praktikopholdet særligt spændende og lærerigt.
Marie / Praktikant efteråret 2016     

 

”Livet som praktikant” – bag om scenen for forhandlingerne af resolutioner på Røde Kors og Røde Halvmånes 32. Internationale Konference

Som praktikant fik jeg en enestående mulighed for at komme tæt på processen omkring forhandlingerne af resolutionerne, som vedtages ved Røde Kors og Røde Halvmånes Internationale Konference hvert 4. år. Ved konferencen i 2015 skulle der forhandles 9 resolutioner på plads på 2,5 døgn – og det var ikke lette resolutioner. Der var eksempelvis en resolution som handlede om overholdelse af den humanitære folkeret, en resolution om detention af personer i relation til væbnet konflikt og en resolution om seksuel og kønsbaseret vold. Derfor havde vi forberedt os på, at det ville blive nogle intensive forhandlingsdage uden meget søvn.

FN-Missionens ambassadør Carsten Staur skulle være chair for drafting komiteen, hvor resolutionerne skulle forhandles på plads. Der var meget stor interesse for drafting komiteens arbejde, og hele processen op til – både i form af formelle og uformelle møder – var præget af stor bevågenhed fra det internationale miljø i Genève. Jeg fik muligheden for at deltage i mange af disse, og i planlægningsmøder med den Internationale Røde Kors Komite, hvor man bl.a. diskuterede forhandlingsstrategier og de bredere linjer for drafting komiteens arbejde.

Det var virkelig spændende at sidde med i drafting komiteen under selve konferencens afvikling. Der var mange, som havde stillet sig tvivlende overfor, hvorvidt det skulle lykkes at forhandle samtlige resolutioner på plads; både pga. tidspresset og pga. de mange modsatrettede nationale interesser. Men efter 2,5 døgns næsten konstante forhandlinger, lykkedes det ambassadør Staur at erklære samtlige resolutioner forhandlet på plads under stående klapsalver i rummet. Det var en unik mulighed for at komme med bag scenen for forhandlinger af resolutioner på det humanitære område.
Eva/Praktikant efteråret 2015