Gå til indhold

Praktikant på Humanitær bistand

Humanitært samarbejde.

FN-Missionen i Genève søger 2 nye praktikanter i vores team for migration og humanitær bistand. 

Vi søger 2 praktikanter til at indgå i vores humanitære team ved Danmarks Faste Mission ved de Forenede Nationers kontor i Genève til start den 1. september 2024. Ansøgningsfrist for ansøgninger er den 2. februar 2024.

Det humanitære team varetager og fremmer danske interesser på det humanitære område. Genève er kendt som den humanitære hovedstad, og teamet har ansvar for dansk samarbejde og interessevaretagelse i forhold til andre medlemslande og FN’s humanitære organisationer herunder UNHCR, IOM og OCHA samt Røde Kors bevægelsen og NGOér på området.

Som praktikant i det humanitære team, vil du få tildelt en akademisk vejleder, og desuden indgå i vores team med 3 sagsbehandlere. Du vil skulle bistå sagsbehandlerne med deltagelse i møder i i de humanitære organisationer, EU-koordinationsmøder, møder med partnere fra andre stater samt i forbindelse med multilaterale forhandlinger. Opgaverne består bl.a. i  mødeforberedelse og referat med  henblik på udarbejdelse af analyse og indberetning til udenrigsministeriet i København. Derudover vil du bistå temaet med research- og analyseopgaver samt håndteringen af den danske udviklingsbistand til en række store humanitære organisationer. Desuden vil du blive inddraget i praktisk-logistiske opgaver i forbindelse med, at missionen er vært for møder, forbereder delegations- eller ministerbesøg, og i øvrigt deltager i det multilaterale arbejde i Genève. Dertil vil du også skulle bidrage til teamets og missionens SoMe indsats gennem udarbejdelse af bl.a. tweets. Du vil således få konkret indblik i humanitært arbejde, multilaterale processer og dynamikkerne i det multilaterale samarbejde og i dansk diplomati og interessevaretagelse i praksis. 

Arbejdet på det humanitære område er ofte præget af stor mødeaktivitet og en vis uforudsigelighed, da nødssituationer og humanitære katastrofer kan udvikle sig hurtigt, og deraf også et vist tidspres i opgaveløsningen. Vi forventer, at du som praktikant har stor appetit på at sætte dig ind i komplekse humanitære processer og problemstillinger, at du er selvstændig, grundig og ansvarsbevidst samt at du har lyst til at færdes i et internationalt miljø. Det er et krav at du behersker både dansk og engelsk i skrift og tale.

Din ansøgning: 
Ansøgning skrives på dansk (max. 1 A4-side)
Du skal vedlægge CV og karakterblad fra uddannelsessted(er). Bemærk at du som praktikant skal være indskrevet på en videregående uddannelse.
Du kan evt. vedlægge anbefalinger og andre relevante bilag. 
Ansøgning og bilag fremsendes i én samlet PDF-fil.
Udfyld e-mailens emnelinje således: Praktikansøgning. Forår/ efterår 20XX. Humanitær bistand. Dit navn.
Send ansøgningen til email-adressen [email protected].  
For yderligere praktiske informationer om praktikophold på FN missionen
i Genève henvises til Praktikant på FN-Missionen: Praktisk information

Mere information
Hvis du har spørgsmål vedrørende praktikophold ved FN-missionen, kan du skrive til [email protected]. eller kontakte praktikkoordinator Ann Louise Klit enten per mail [email protected]. eller telefon +41 22 918 00 52.
Endvidere henvises til Udenrigsministeriets retningslinjer for uddybende information.

 

Om det humanitære samarbejde

Det internationale humanitære samarbejde, der omfatter både FN-organisationer, private nødhjælpsorganisationer og nationale humanitære institutioner, er i høj grad forankret i Genève. Danmark yder årligt op mod 2 mia. kr. i humanitær bistand og har klare interesser i, at den samlede indsats koordineres effektivt og leveres på grundlag af de internationale humanitære principper om neutralitet og upartiskhed.

FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har til opgave at sikre flygtninge beskyttelse og økonomisk bistand, indtil der kan findes varige løsninger i form af tilbagevenden til hjemlandet, lokal integration i nabolande eller genbosætning i tredjelande. Danmark deltager aktivt i det multilaterale samarbejde omkring løsningen af ikke mindst langvarige flygtninge- og fordrivelseskriser. Danmark yder et årligt grundbidrag på 320,5 mio. kr. til UNHCR, hvortil kommer bidrag i aktuelle flygtningesituationer rundt om i verden.
 
FN's Kontor for nødhjælpskoordination (OCHA) har hovedkvarter i New York og en afdeling i Genève, der står for den praktiske koordination af de multilaterale nødhjælpsappeller og arbejdsdelingen i konkrete katastrofesituationer, hvad enten der er tale om politisk forårsagede konflikter eller naturkatastrofer. Danmark arbejder målrettet for at styrke det internationale humanitære system gennem bedre ledelse, større faglig fokusering, mere effektive finansieringsmekanismer og udvikling af konkrete partnerskaber. Danmark yder et årligt grundbidrag til OCHA på 30 mio. kr., hvortil kommer bidrag til FN’s Humanitære Fond (CERF), der administreres af OCHA.

Røde Kors, den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) arbejder for at beskytte og hjælpe mennesker, der er ofre for væbnede konflikter eller andre voldelige situationer. ICRC er endvidere med til at sikre, at det internationale humanitære system fortsat er solidt forankret i den humanitære folkeret. Danmark yder et årligt grundbidrag på 20 mio. kr. til ICRC og støtter herudover også organisationens arbejde i konkrete humanitære krisesituationer.

Danmark arbejder endvidere sammen med den internationale organisation for migration (IOM), hvis fokus er at sikre en koordineret håndtering af migrationsspørgsmålet, samt med det globale forum for migration og udvikling (GFMD) der adresserer sammenhængen mellem migration og udvikling.

Ud over UNHCR, OCHA, ICRC, IOM og GFMD arbejder den danske mission sammen med en række private nødhjælpsorganisationer som Dansk Flygtningehjælp, Føderationen af Røde Kors-Selskaber (IFRC), Centre for Humanitarian Dialogue og paraplyorganisationen for de humanitære- og menneskerettighedsrelaterede ngo’er, International Council of Voluntary Agencies (ICVA).