Gå til indhold

Praktikant på Menneskerettigheder

Praktikant på Menneskerettigheder

Team for menneskerettigheder søger praktikanter for perioden 1. september 2024 til den 31. januar 2025.
Ansøgningsfrist for ansøgninger er den 2. februar 2024.

Menneskerettighedsteamet er for den studerende, som er interesseret i menneskerettigheder, internationale relationer, folkeret og diplomati. Du bliver skarp på FN’s menneskeretlige mekanismer, resolutioner og særlige procedurer, og du får forståelse for vigtigheden af præcision i formuleringer og fortolkning og ordlyd i diplomatiske sammenhænge. Praktikken giver en bred indsigt i verdens konflikter, og du får samtidigt indblik i EU-samarbejdet i FN-regi. Desuden bliver du ekspert i at skrive konkrete og skarpe tekster vedrørende danske udenrigspolitiske interesser. 
Du vil indgå du i Missionens menneskerettighedsteam, som består af to praktikanter og to eksperter. Dertil kommer du til at blive en del af et større hold af praktikanter på missionen, der beskæftiger sig med bl.a. nedrustning, sundhed, handel og humanitær bistand. Der er også gode muligheder for at lære praktikanter at kende fra alle andre missioner og derved opbygge et bredt netværk på tværs af landegrænser.
Som praktikant vil din rolle være at bistå din vejleder i det daglige arbejde på missionen. Dette indebærer omfattende mødedeltagelse, hvor du vil skulle bistå med notetagning og indberetninger. Således vil du sidde med på sidelinjen mens multilaterale forhandlingsprocesser udspiller sig og få et grundigt indblik i, hvordan Danmarks menneskeretlige og udenrigspolitiske interesser varetages både nationalt og i EU-regi og i sagsområder, der ofte er præget af en betydelig kompleksitet.

Dit arbejde vil hovedsageligt centrere sig om den praktiske forberedelse af samt dækning og rapportering fra de tre årlige samlinger i FN’s Menneskerettighedsråd (HRC) og sessionerne under den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR). Dertil følger deltagelse i bl.a. møder og eventuelle eksaminationer under FN’s traktatorganer (f.eks. FN’s torturkomité). Således kommer du i samarbejde med det øvrige menneskerettighedsteam til at spille en aktiv rolle i den skriftlige rapportering af komplekse og forskelligartede problemstillinger til relevante afdelinger i det danske udenrigsministerium.

Konkrete eksempler på opgaver:

Mødedækning og indberetninger fra møder med organisationer, der er relevante for Danmarks menneskeretslige interesser.
• Research og informationssøgning.
• Planlægning og afvikling af events.
• Kommunikative opgaver i forbindelse med social medier.
• Praktiske ad hoc opgaver.

 

Om menneskerettigheder i Genève:

FN’s Menneskerettighedsråd (HRC)

 • Styrkelsen af respekten for menneskerettighederne globalt er et centralt element i regeringens udenrigs- og udviklingspolitik.
  Siden Menneskerettighedsrådets (HRC/Rådet) oprettelse i 2006 har det været centrum for FN’s normative menneskerettighedsarbejde, understøttet af Højkommissariatet for menneskerettigheder (OHCHR), som er en del af FN-sekretariatet. I HRC afholdes der tre årlige samlinger i hhv. marts, juni og september. Her samles medlemsstater, NGO’er og andre relevante aktører for at forhandle og udarbejde resolutioner vedr. landespecifikke menneskerettighedssituationer og tematiske områder. Danmark engagerer sig aktivt i forhandlinger og dialoger inden for vores nationale prioriteter men også på områder, hvor der vurderes at være risiko for, at menneskerettigheder bliver udvandet eller svækket. I tillæg til at følge specifikke landesager, har Danmark historisk set haft tre hovedprioriteter på menneskerettighedsområdet: torturbekæmpelse, kvinder og pigers rettigheder og oprindelige folks rettigheder. I forbindelse med Danmarks medlemskab af HRC i 2019-2021 havde missionen endvidere fokus på temaer såsom bl.a. religions- og trosfrihed, erhverv og menneskerettigheder, menneskerettigheder og ny teknologi, samt civilsamfundets råderum og beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Disse prioriteter er fortsat med til at målrette Danmarks engagement i HRC.

  Universal Periodic Review (UPR)
  Ud over HRC’s samlinger deltager Danmark også aktivt i Universal Periodic Review (UPR), som udgør den anden del af HRC’s primære arbejde. UPR finder ligeledes sted tre gange om året i hhv. januar, maj og november, og er en platform, hvor alle FN’s medlemsstater eksamineres i deres nationale menneskerettighedssituation ca. hvert femte år. Til disse eksaminationer fremsætter de øvrige stater anbefalinger til, hvordan det eksaminerede land kan forbedre sin nationale menneskerettighedssituation. I tæt samarbejde med civilsamfundet og ambassaderne udarbejder missionen de danske anbefalinger for at fremme menneskerettighederne i det givne land. Engagementet i UPR er ligeledes en mulighed for at styrke sammenhængen mellem arbejdet i HRC og Danmarks bilaterale udenrigs- og udviklingspolitiske indsats.

  De vigtigste multilaterale fora og samarbejdspartnere på menneskerettighedsområdet i Genève er:
 • FN’s Menneskerettighedsråd (Human Rights Council/HRC)
 • Højkommissariatet for Menneskerettigheder (OHCHR)
 • FN’s særlige procedurer (mandatholdere), f.eks. specialrapportører og arbejdsgrupper for særskilte områder og landesituationer
 • FN’s traktatorganer relateret til menneskerettighedskonventionerne
 • FN’s Menneskerettighedsråd (HRC)