Gå til indhold

Praktikant på Menneskerettigheder

FN’s Menneskerettighedsråd (HRC)
Styrkelsen af respekten for menneskerettighederne globalt er et centralt element i regeringens udenrigs- og udviklingspolitik, hvilket understreges af at Danmark har en plads i FN’s Menneskerettighedsråd i perioden 2019-2021.

Siden Menneskerettighedsrådets (HRC/Rådet) oprettelse i 2006 har det været centrum for FN’s normative menneskerettighedsarbejde, understøttet af Højkommissariatet for menneskerettigheder (OHCHR), som er en del af FN-sekretariatet.  I HRC afholdes der tre årlige samlinger i hhv. marts, juni og september. Her samles medlemsstater, NGO’er og andre relevante aktører for at diskutere og udarbejde resolutioner vedr. landespecifikke menneskerettighedssituationer og tematiske områder. Danmark engagerer sig aktivt i forhandlinger og dialoger inden for vores nationale prioriteter, men også på områder hvor der vurderes at være risiko for, at menneskerettigheder bliver udvandet eller svækket.
Danmark har historisk set haft tre hovedprioriteter på menneskerettighedsområdet: torturbekæmpelse, kvinders rettigheder og oprindelige folks rettigheder. I forbindelse med Danmarks medlemskab af HRC har missionen endvidere fokus på temaer såsom bl.a. religions- og trosfrihed, erhverv og menneskerettigheder, menneskerettigheder og ny teknologi, menneskerettigheder og SDG’erne samt civilsamfundets råderum og beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere. Disse prioriteter er med til at målrette Danmarks engagement i HRC.

Universal Periodic Review (UPR)
Ud over Rådets samlinger deltager Danmark også aktivt i Universal Periodic Review (UPR), som udgør den anden del af HRC’s primære arbejde. UPR finder ligeledes sted tre gange om året (januar, maj og november), og er en platform hvor alle FN’s medlemsstater eksamineres i deres nationale menneskerettighedssituation ca. hvert femte år. Til disse eksaminationer fremsætter de øvrige stater anbefalinger til, hvordan det eksaminerede land kan forbedre sin menneskerettighedssituation. I tæt samarbejde med civilsamfundet og ambassaderne udarbejder missionen således de danske anbefalinger for at fremme menneskerettighederne i det givne land. Engagementet i UPR er ligeledes en mulighed for at styrke sammenhængen mellem arbejdet i HRC og Danmarks bilaterale udenrigs- og udviklingspolitiske indsats.

De vigtigste multilaterale fora og samarbejdspartnere i Genève er:

  • FN’s Menneskerettighedsråd (Human Rights Council/HRC)
  • Højkommissariatet for Menneskerettigheder (OHCHR)
  • FN’s særlige procedurer (mandatholdere), f.eks. specialrapportører og arbejdsgrupper for særskilte områder og landesituationer
  • FN’s Menneskerettighedskommiteer relateret til menneskerettighedskonventionerne

Du kan læse mere om missionens arbejde med menneskerettigheder på den engelske side her.