Gå til indhold

Praktikant på Sundhed

Et liv uden sygdom, hvor alle har adgang til ordentlig information, kvalificeret lægehjælp og den rigtige medicin er afgørende for sociale og økonomiske fremskridt. Overordnet er målet at fremme retten til sundhed for alle, hvilket er et centralt element i dansk udviklingspolitik.

De globale sundhedsudfordringer kan ikke løses af enkelte lande alene eller uden tæt sammenspil med andre sektorer og aktører. Geneve er centrum for det globale samar-bejde på sundhedsområdet og dermed hjemsted for Danmarks centrale samarbejdspartnere på dette område. 

Et vigtigt formål med det internationale sundhedssamarbejde er at sikre en fortsat videreudvikling og effektivisering af den multilaterale sundhedsindsats, og derigennem bidrage til at FN’s nye verdensmål #3 (SDG3 – ”Ensure Healthy lives and promote well-being for all at all ages”) fremmes og nås både globalt og på landeniveau. Med årtusindemålene (MDG’erne) var der tidligere fokus på at bekæmpe de tre ”store dræbere” (AIDS, TB og Malaria) samt børne- og mødredødelighed. Nu er dagsordenen bredt ud til også at omfatte ikke-smitsomme sygdomme (NCD’er), misbrug, trafikuheld, kemikalier, fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, R&D og adgang til nye produkter, universel sundhedsdækning, implementeringen af Tobakskonventionen, finansiering af sundhed inkl. personaleressourcer samt forebyggelse og håndteringen af globale sundhedskriser.
Betydningen af modstandsdygtige sundhedssystemer og nødvendigheden af, at alle lande overholder de internationale sundhedsregulativer (IHR) blev klart understreget efter Ebola-udbruddet i Vestafrika. Udbruddet viste, hvor vigtigt det er, at det internationale sundhedssystem kan håndtere ”public health emergencies” og sikre et effektivt samspil med det humanitære system, ikke mindst i de institutionelt svageste og mest skrøbelige lande. De senere års omfattende humanitære situationer og kriser/konflikter (Ebola, Syrien, Irak, Sydsudan, CAR, Nepal m fl..) har vist, at sundhedsindsatsen ligeledes er helt central både i den akutte situation, men også som led i den planlagte genopbygningsindsats.

Danmarks centrale partnere i Genève er: Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som står for det normsættende arbejde på sundhedsområdet og bidrager til at sundhedsvæsenet i landene kan fungere sikkert og effektivt. FN’s AIDS-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), som spiller en vigtig koordinerende indsats på HIV/AIDS-området i FN-systemet og desuden har en central og drivende rolle med henblik på at fremme en rettighedsbaseret tilgang på sundhedsområdet. Den Globale Fond til bekæmpelse af HIV/AIDS, Tuberkulose og Malaria (GFATM), som er den centrale finansieringsmekanisme for forebyggelses- og behandlingsindsatsen på landeniveau ift. HIV/AIDS, tuberkulose og malaria.
Danmarks samlede frivillige bidrag til de tre organisationer udgjorde 175 mio. kr. i 2015.


Læs mere om WHO, GFATM og UNAIDS på engelsk her