Gå til indhold

Praktikant på Sundhed

Er du vores nye praktikant i sundhedsteamet på Danmarks faste Mission ved FN i Genève? 

Er du klar på at bruge seks måneder på at omsætte din viden fra studiet og få praktisk erfaring fra en af de mest centrale arbejdspladser når det kommer til global sundheds- og udviklingspolitik? Så tilbyder vi dig et spændende praktikforløb i sundhedsteamet på Danmarks Faste Mission ved FN i Genève. 

Om os 
Danmarks Faste Mission ved FN i Genève varetager danske interesser i FN og andre internationale organisationer indenfor 5 hovedområder:
Flygtninge og Migration
Handel og Udvikling
Menneskerettigheder
Nedrustning
Sundhed 

I sundhedsteamet er de tre vigtigste samarbejdspartnere Verdenssundhedsorganisationen (WHO), som står for det normsættende arbejde på sundhedsområdet og bidrager til at nationale sundhedssystemer kan fungere sikkert og effektivt; FN’s AIDS-bekæmpelsesprogram (UNAIDS), som spiller en vigtig koordinerende rolle på HIV/AIDS-området og desuden har er en vigtig aktør til at fremme den rettighedsbaserede tilgang på sundhedsområdet; og Den Globale Fond til bekæmpelse af HIV/AIDS, Tuberkulose og Malaria (GFATM), som er en central finansieringsmekanisme for forebyggelses- og behandlingsindsatserne på landeniveau ift. HIV/AIDS, tuberkulose og malaria.

Din hverdag hos os
Som praktikant i sundhedsteamet får du en unik mulighed for at komme helt tæt på arbejdet med at fremme global sundhed gennem multilateralt samarbejde. Som praktikant vil du skulle assistere din vejleder i sagsbehandlingen og det daglige arbejde på FN-Missionen. Dette indebærer først og fremmest omfattende forberedelse af og deltagelse i møder i WHO, i UNAIDS samt i GFATM. 

Du vil bidrage til forskellige typer af opgaver som f.eks. at:
Deltage i større møder i WHO
Bidrage til mødemateriale til møder i relevante organisationer 
Lave informationssøgning
Planlægge og afvikle events
Deltage i EU koordinationsmøder 
Skrive notater, indberetninger og sagsfremstillinger til brug for f.eks. politiske forhandlinger
Udføre praktiske ad hoc opgaver 

Arbejdsklimaet på missionen er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt. Vi garanterer, at du får rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt, og som praktikant kan du forvente at blive udfordret, få ansvar og prøve dig selv af med forskellige typer af arbejdsopgaver.

Som del af sundhedsteamet vil du få et indgående kendskab til de centrale globale sundheds- og udviklings-spørgsmål, indblik i samarbejdet med og støtten til multilaterale organisationer, mellemstatslige forhandlingsprocesser, FN’s verdensmål samt reform og finansiering af multilaterale organisationer.
Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Du er studerende på en relevant sundheds- eller samfundsvidenskabelig uddannelse (fx folkesundhedsvidenskab, statskundskab, global sundhed, sociologi eller lignende).

Herudover ser vi gerne, at du:
har interesseret i sundhedsområdet og følger med i samfundsdebatten
er ambitiøs og har et højt fagligt niveau
er en stærk kommunikator både på skrift og i tale
har gode samarbejdsevner og et godt humør
arbejder selvstændigt og udviser initiativ.
Vi ser frem til at høre fra dig. 

 

Det internationale sundhedsarbejde i Genève 

Et liv uden sygdom, hvor alle har adgang til ordentlig information, kvalificeret lægehjælp og den rigtige medicin er afgørende for sociale og økonomiske fremskridt. Overordnet er målet at fremme retten til sundhed for alle, hvilket er et centralt element i dansk udviklingspolitik.

De globale sundhedsudfordringer kan ikke løses af enkelte lande alene eller uden tæt sammenspil med andre sektorer og aktører. Geneve er centrum for det globale samar-bejde på sundhedsområdet og dermed hjemsted for Danmarks centrale samarbejdspartnere på dette område. 

Et vigtigt formål med det internationale sundhedssamarbejde er at sikre en fortsat videreudvikling og effektivisering af den multilaterale sundhedsindsats, og derigennem bidrage til at FN’s nye verdensmål #3 (SDG3 – ”Ensure Healthy lives and promote well-being for all at all ages”) fremmes og nås både globalt og på landeniveau. Med årtusindemålene (MDG’erne) var der tidligere fokus på at bekæmpe de tre ”store dræbere” (AIDS, TB og Malaria) samt børne- og mødredødelighed. Nu er dagsordenen bredt ud til også at omfatte ikke-smitsomme sygdomme (NCD’er), misbrug, trafikuheld, kemikalier, fremme af seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, R&D og adgang til nye produkter, universel sundhedsdækning, implementeringen af Tobakskonventionen, finansiering af sundhed inkl. personaleressourcer samt forebyggelse og håndteringen af globale sundhedskriser.

Betydningen af modstandsdygtige sundhedssystemer og nødvendigheden af, at alle lande overholder de internationale sundhedsregulativer (IHR) blev klart understreget efter Ebola-udbruddet i Vestafrika. Udbruddet viste, hvor vigtigt det er, at det internationale sundhedssystem kan håndtere ”public health emergencies” og sikre et effektivt samspil med det humanitære system, ikke mindst i de institutionelt svageste og mest skrøbelige lande. De senere års omfattende humanitære situationer og kriser/konflikter (Ebola, Syrien, Irak, Sydsudan, CAR, Nepal m fl..) har vist, at sundhedsindsatsen ligeledes er helt central både i den akutte situation, men også som led i den planlagte genopbygningsindsats.